Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím, aby naOplátku Monika Jurčíková so sídlom: Hlavná 935/35, Lozorno 900 55, IČO: 51948532, (ďalej aj ako „naOplátku“) spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb naOplátku a poskytovania informácií o aktivitách naOplátku, a to počas trvania zmluvného vzťahu s naOplátku a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s naOplátku. V prípade, ak poskytnem osobné údaje naOplátku, ale s naOplátku mi nevznikne žiadny zmluvný vzťah (napr. v prípade účasti v súťaži), platí tento súhlas po dobu 3 rokov od jeho udelenia.

Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla naOplátku alebo odvolania prostredníctvom webového sídla naOplátku. Podrobné informácie o mojich právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle naOplátku: www.naoplatku.sk a v sídle naOplátku.

Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).