Súťaž z 11.1.2019 - Aký drahý je náš najlepší priateľ?

Výhercom súťaže je: Nika B., Nemce

 

Súťaž "Aký drahý je náš najlepší priateľ?" prebieha na facebooku stránkach naPohodu a naOplátku a v čase od 11.1.2019 do 15.2.2019.

Z účastníkov bude vyžrebovaný 1 výhercovia, ktorí dostanú vecnú cenu zdarma - balíček chovateľských potrieb v hodnote 20€.

Súťažný poriadok k súťažiam organizovaným prostredníctvom Facebooku

Organizátor súťaže: naOplátku, Monika Jurčíková so sídlom: Hlavná 935/35, Lozorno 900 55, IČO: 51948532

Podmienky súťaže

Súťaže organizované prostredníctvom Facebooku sú jednorazové reklamné a propagačné súťaže (ďalej len „súťaže”) vyhlásené organizátorom súťaže pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže (ďalej len „účastník“ alebo „účastníci“) a majú doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky.

Pre zapojenie do súťaží je potrebné, aby používateľ splnil podmienky uvedené v texte Facebook súťaže. Doba trvania súťaže je presne vymedzená v texte pre každú súťaž osobitne. V prípade väčšieho počtu výhercov sa bude môcť každý účastník stať výhercom len 1-krát. Predmetom súťaží sú menšie hmotné výhry, darčekové poukážky, ktoré budú výhercom doručené prostredníctvom pošty alebo kuriéra. Predmetom súťaží môžu byť aj špeciálne zľavy z cien produktov naOplátku. Súťaže sú organizované na území Slovenskej republiky. Vyhodnotenie súťaží bude uverejnené na stránke www.naoplatku.sk. Výhercovia budú určení na základe žrebovania.

Výhry, žrebovania a vyrozumenia výhercov

Vyhodnotenie súťaží bude uverejnené na stránke www.naoplatku.sk do 14 kalendárnych dní od ukončenia súťaže. Výhercovia budú určení na základe žrebovania. Výherca bude prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky vyzvaný, aby uviedol svoju doručovaciu adresu. V prípade, že sa nebude možné s výhercom spojiť do 10-tich kalendárnych dní od jeho kontaktovania, výherca stráca nárok na výhru a výhra nebude poskytnutá žiadnemu z účastníkov. Žrebovanie výhier sa uskutoční vždy v priestoroch organizátora súťaže povereným pracovníkom.

Odovzdanie výhry

Výhra bude poskytnutá výhercovi maximálne do troch mesiacov od vyžrebovania výhercu súťaže. Výherca nemá voči organizátorovi súťaže právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty v inej forme. V prípade zistenia, že účastník konal v rozpore so súťažným poriadkom alebo nespĺňa/nespĺňal podmienky alebo pravidlá súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia súťažného poriadku má organizátor súťaže právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. Ak takto vylúčenému účastníkovi už výhra bola odovzdaná, je povinný ju vrátiť v plnom rozsahu organizátorovi súťaže.

Ochrana osobných údajov

Každý účastník v súlade s § 9 a § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) udeľuje zodpovedaním súťažnej otázky súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme organizátora súťaže v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, elektronická adresa (e-mail), a to po dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ účastník zvolí súhlas použitia jeho osobných údajov na marketingové účely, má organizátor súťaže právo informovať účastníka až do odvolania súhlasu o svojich marketingových činnostiach (napr. ponuka produktov, súvisiacich služieb, prieskum spokojnosti, ponuka účasti v súťažiach a anketách, zaradenie do súťaže organizovanej organizátorom súťaže). Výherca sa môže kedykoľvek odhlásiť z odoberania marketingových noviniek, a to priamo prostredníctvom odkazu, ktorý sa nachádza v každom direct maile, alebo prostredníctvom webu www.naoplatku.sk, alebo telefonicky cez operátora klientskeho centra. Výherca súťaže okrem toho poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a doručovacia adresa. Tieto osobné údaje výhercu budú uverejnené na stránke www.naoplatku.sk.

Každý účastník má všetky práva dotknutej osoby uvedené v ustanovení § 28 zákona o ochrane osobných údajov, a to predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania jeho osobných údajov, právo na informácie o zdroji jeho osobných údajov, právo na zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu a likvidáciu jeho osobných údajov a právo na blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Odvolanie súhlasu zo strany výhercu podľa tohto bodu nemá vplyv na odovzdanie výhry výhercovi. Účastník je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným organizátorovi súťaže. Počas konania a aj po skončení súťaže je zo strany organizátora súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov v zmysle platných právnych predpisov. V súlade s § 15 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov organizátor súťaže týmto poučuje účastníka o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov.

Organizátor súťaže, ako ani akýkoľvek iný subjekt, nezodpovedá za akékoľvek skutočnosti týkajúce sa výhier od momentu ich poskytnutia výhercom.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť súťažný poriadok počas priebehu súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť, ukončiť alebo zrušiť. Tento súťažný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania organizátorom súťaže. Výhra podľa tohto súťažného poriadku je príjmom podľa ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“) a podlieha zdaneniu, pričom prijaté výhry alebo ceny v hodnote neprevyšujúcej 350,- Eur za cenu alebo výhru sú od dane oslobodené.

Ustanovenia tohto súťažného poriadku, organizovanie súťaže, samotný jej priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Účastníci svojou účasťou v súťaži vyjadrujú súhlas s týmto súťažným poriadkom. Účastníci svojou účasťou v súťaži berú na vedomie, že v súlade s § 845 Občianskeho zákonníka výhru nemožno vymáhať. V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa súťaže sa použijú príslušné ustanovenia súťažného poriadku.

Túto anketu v žiadnom prípade nesponzoruje a neporiada Facebook. Údaje, ktoré poskytnete, budú použité výlučne na účely tohto prieskumu.